Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2013

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Kyproksen makrotalouden sopeutusohjelma

EKP:n neuvosto totesi 25.3.2013 euroryhmän ja Kyproksen viranomaisten päässeen sopimukseen Kyprokselle myönnettävän EU:n ja IMF:n sopeutusohjelman pääpiirteistä. Se päätti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti olla vastustamatta Kyproksen keskuspankin esittämää hätärahoituspyyntöä. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kysely kirjeenvaihtajapankkitoiminnasta euromääräisessä maksuliikenteessä

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.3.2013 julkaistavaksi raportin kirjeenvaihtajapankkitoimintaa euromääräisessä maksuliikenteessä koskevasta kahdeksannesta kyselystä (”Eighth survey on correspondent banking in euro”). Kyselyn toteutti eurojärjestelmän/EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea, ja tulosten mukaan kirjeenvaihtajapankkitoiminnalla on edelleen suuri merkitys euromääräisten maksujen käsittelykanavana. Kirjeenvaihtajapankkipalvelut ovat tärkeitä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta, joten ne ovat kuuluneet eurojärjestelmän yleisvalvonnan piiriin EKP:n perustamisesta lähtien. EKP:n neuvosto on päättänyt julkaista kyselyn tulokset, jotta ne ovat muidenkin asianosaisten saatavilla. Siten myös parannetaan yleisesti tiedonsaantia kirjeenvaihtajapankkitoiminnan yleisvalvonnasta. Kyselyn tulokset ja aiheesta kertova lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitoksia ja muita laitoksia koskevasta kriisinratkaisujärjestelmästä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2013 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/10.

EKP:n lausunto pankkivakauden vahvistamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 22.3.2013 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/21.

EKP:n lausunto maksutasetta koskevien tietojen antamisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2013 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/22.

EKP:n lausunto erityisistä asuntolainatransaktioista Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 2.4.2013 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/23.

EKP:n lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 5.4.2013 Maltan valtiovarain-, talous- ja investointiasioista vastaavan ministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/24.

EKP:n lausunto talletussuojarahastosta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 10.4.2013 taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/25.

EKP:n lausunto luottolaitoksia Itävallassa koskevista varhaisen vaiheen toimista sekä kriisinratkaisun suunnittelusta

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2013 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/26.

EKP:n lausunto belgialaisesta valtiontakausjärjestelmästä sekä Dexia SA:n ja Dexia Crédit Local SA:n valtiontakauksista

EKP:n neuvosto antoi 15.4.2013 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2013/27.

Tilastot

Kotitalouksien rahoitusasioita ja kulutusta koskeva kyselytutkimus

EKP:n neuvosto on hyväksynyt julkaistaviksi ensimmäisen kotitalouksien rahoitusasioita ja kulutusta koskevan kyselytutkimuksen tulokset. Eurojärjestelmän yhteinen kysely toteutettiin kolmen euroalueen maan kansallisten tilastolaitosten tuella. Useimpien maiden kohdalla tarkasteluvuosi oli 2010. Kyselyllä eurojärjestelmä pyrkii saamaan kattavamman kuvan reaali- ja rahoitustalouden rakenteista euroalueella sekä ymmärtämään paremmin rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa ja makrotalouden häiriöiden vaikutusta rahoitusvakauteen. Kyselyä ja siinä käytettyjä menetelmiä tarkastellaan EKP:n uuden Statistics Paper Series ‑tilastojulkaisusarjan kahdessa ensimmäisessä numerossa. Ne sekä julkaisusarjan aloittamisesta 9.4.2013 kertova lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Arvopaperien omistusta koskevien tilastotietojen toimittaminen

EKP:n neuvosto antoi 22.3.2013 suuntaviivat arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2013/7). Suuntaviivoissa määritellään menettelyt, joita kansallisten keskuspankkien on noudatettava toimittaessaan EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (arvopaperien omistusta koskevista tilastoista 17.10.2012 annettu Euroopan keskuspankin asetus EKP/2012/24) mukaisesti kerättyjä tilastotietoja. Suuntaviivat julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.4.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/8). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt