Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2013

Hospodářská, měnová a finanční situace

Reakce ECB na dohodu o programu makroekonomické konsolidace Kypru

Dne 25. března 2013 vzala Rada guvernérů na vědomí dohodu, kterou dosáhla Euroskupina s kyperskými orgány a jež popisuje nezbytné klíčové prvky konsolidačního programu EU/MMF pro Kypr. Rada guvernérů rozhodla, že nevznese námitky proti žádosti Central Bank of Cyprus o nouzové poskytnutí likvidity, a to v souladu s platnými pravidly. Na internetových stránkách ECB byla ve stejný den zveřejněna tisková zpráva.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výběrové šetření o korespondentském bankovnictví v eurech

Rada guvernérů schválila 27. března 2013 zveřejnění dokumentu „Eighth survey on correspondent banking in euro“, který připravil Výbor pro platební a vypořádací systémy jako jeden z výborů Eurosystému/ESCB. Výběrové šetření potvrzuje, že korespondentské bankovnictví zůstává důležitým kanálem zpracování platebních transakcí v eurech. Vzhledem k jejich významu pro hladké fungování platebních systémů se služby korespondentského bankovnictví nacházejí od založení ECB v rámci činnosti dohledu Eurosystému. Rada guvernérů rozhodla výběrové šetření zveřejnit v zájmu zvýšení transparentnosti své činnosti dohledu v oblasti korespondentského bankovnictví a sdílení výsledků s ostatními zúčastněnými stranami. Výběrové šetření je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k rámci pro řešení problémů úvěrových a jiných institucí na Kypru

Rada guvernérů přijala 1. února 2013 stanovisko CON/2013/10 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k opatřením na posílení stability bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 22. března 2013 stanovisko CON/2013/21 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k vykazování platební bilance v Rakousku

Rada guvernérů přijala 25. března 2013 stanovisko CON/2013/22 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k zvláštním hypotečním obchodům na Slovensku

Rada guvernérů přijala 2. dubna 2013 stanovisko CON/2013/23 na žádost slovenského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k dohodám o finančním zajištění na Maltě

Rada guvernérů přijala 5. dubna 2013 stanovisko CON/2013/24 na žádost maltského ministerstva financí, hospodářství a investic.

Stanovisko ECB k fondu pojištění vkladů ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 10. dubna 2013 stanovisko CON/2013/25 na žádost španělského tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB ke krizovému plánování a rané intervenci ve vztahu k úvěrovým institucím v Rakousku

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2013 stanovisko CON/2013/26 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k rámci pro státní záruky a k státním zárukám týkajícím se společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA v Belgii

Rada guvernérů přijala 15. dubna 2013 stanovisko CON/2013/27 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministerstva financí.

Statistika

Výběrové šetření o financích a spotřebě domácností

Rada guvernérů schválila zveřejnění výsledků první vlny výběrového šetření Eurosystému o financích a spotřebě domácností, což je společný projekt Eurosystému prováděný za podpory vnitrostátních statistických úřadů tří zemí eurozóny. Výběrové šetření a zpráva popisující jeho metodiku jsou předmětem prvních dvou vydání nové série publikací Statistics Paper Series, kterou ECB zahájila 9. dubna 2013. Referenčním rokem pro výběrová šetření ve většině zemí je rok 2010. Výsledky výběrového šetření přispějí ke znalostem Eurosystému o hospodářské a finanční struktuře ekonomiky eurozóny a k lepšímu porozumění měnovému transmisnímu mechanismu a dopadu makroekonomických šoků na finanční stabilitu. Výběrové šetření a zpráva popisující jeho metodiku jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Vykazování statistiky o držbě cenných papírů

Rada guvernérů přijala 22. března 2013 obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů. Obecné zásady vymezují postupy, které musí národní centrální banky dodržovat, když Evropské centrální bance vykazují statistické informace odvozené od údajů shromážděných podle nového nařízení (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24). Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérů přijala 17. dubna 2013 doporučení ECB/2013/8 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank. Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média