Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2011 г.

Пазарни операции

Операции на Евросистемата по рефинансиране със сетълмент до октомври 2011 г.

На 9 юни 2011 г. Управителният съвет взе решение относно тръжните процедури за операциите на Евросистемата по рефинансиране до 11 октомври 2011 г. Тази информация се съдържа в публикувано същия ден прессъобщение.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на схема за обезщетение за затруднени банкови институции в Дания

На 24 май 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Министерството на икономическите отношения и финансите на Дания (CON/2011/45).

Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва

На 30 май 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Литва (CON/2011/46).

Становище на ЕЦБ относно ново законодателство за кредитния регистър в Латвия

На 3 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на националната банка на Латвия ( Latvijas Banka) (CON/2011/47).

Становище на ЕЦБ относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит

На 10 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словакия (CON/2011/49).

Становище на ЕЦБ относно структурата на капитала и управлението на българския централен депозитар

На 20 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на България (CON/2011/50).

Статистика

Добавяне на нова област към Рамката на Евросистемата за съвместно разпространение на информация

На 10 юни 2011 г. Управителният съвет одобри редовното публикуване, считано от юли 2011 г. нататък, на обобщена на тримесечна основа статистическа информация за сектора на застрахователните дружества и пенсионните фондове в еврозоната като нова област в Рамката на Евросистемата за съвместно разпространение на информация.

Корпоративно управление

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка

На 9 юни 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на председателя на Европейския съвет (CON/2011/48).

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank

На 9 юни 2011 г. Управителният съвет прие препоръка към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Препоръката бе публикувана в броя от 15 юни 2011 г. на Официален вестник на Европейския съюз, както и на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти

На 21 юни 2011 г. Управителният съвет прие Решение относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (ECB/2011/8). Предстои публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите