Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2011

Operacje rynkowe

Operacje refinansujące Eurosystemu z terminem rozliczenia do października 2011 r.

9 czerwca 2011 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie procedur przetargowych, które będą stosowane w operacjach refinansujących Eurosystemu do 11 października 2011 r. Informacja w tej sprawie została podana w komunikacie prasowym opublikowanym tego samego dnia.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia w Danii systemu kompensacji wobec instytucji bankowych będących w trudnej sytuacji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 24 maja 2011 r., na wniosek duńskiego ministerstwa gospodarki i biznesu (CON/2011/45).

Opinia EBC w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem finansowym na Litwie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 30 maja 2011 r., na wniosek litewskiego ministerstwa finansów (CON/2011/46).

Opinia EBC w sprawie nowych przepisów o rejestrze kredytów na Łotwie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 3 czerwca 2011 r., na wniosek banku centralnego Łotwy (CON/2011/47).

Opinia EBC w sprawie roli Národná banka Slovenska w zakresie nadzoru finansowego i kredytów konsumenckich

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 10 czerwca 2011 r., na wniosek słowackiego ministerstwa finansów (CON/2011/49).

Opinia EBC w sprawie struktury kapitałowej i struktury zarządzania centralnego depozytu papierów wartościowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 20 czerwca 2011 r., na wniosek bułgarskiego ministerstwa finansów (CON/2011/50).

Statystyka

Dodanie nowej dziedziny do wspólnego schematu rozpowszechniania danych Eurosystemu

10 czerwca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła nową dziedzinę wspólnego schematu rozpowszechniania danych Eurosystemu – kwartalne zagregowane statystyki sektora firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych strefy euro, które będą publikowane regularnie od lipca 2011 r.

Kwestie wewnętrzne

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Prezesa Europejskiego Banku Centralnego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 czerwca 2011 r., na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej (CON/2011/48).

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

9 czerwca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Austrii (EBC/2011/7). Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE 15 czerwca 2011 r. i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Banknoty

Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro

21 czerwca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (EBC/2011/8). Decyzja zostanie wkrótce ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE i w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami