Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 март 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 649 090 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 498 189 −3 214
  2.1 Вземания от МВФ 229 130 −489
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 269 059 −2 725
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 746 1 868
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 681 91
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 681 91
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 400 048 −371
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 004 −371
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 398 044 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 146 7 233
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 824 288 −5 372
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 618 051 −6 682
  7.2 Други ценни книжа 206 237 1 310
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 853 0
9 Други активи 350 921 −5 867
Общо активи 6 809 960 −5 634
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 543 800 883
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 675 219 15 177
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 150 667 −5 594
  2.2 Депозитно улеснение 3 524 524 20 771
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 35 614 529
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 212 289 −21 939
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 135 212 −14 090
  5.2 Други задължения 77 077 −7 849
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 188 080 −1 057
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 356 −727
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 862 972
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 862 972
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 177 116 0
10 Други задължения 216 416 536
11 Сметки за преоценка 634 891 0
12 Капитал и резерви 105 317 −9
Общо пасиви 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024