Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 maart 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 649.090 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 498.189 −3.214
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.130 −489
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.059 −2.725
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.746 1.868
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.681 91
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.681 91
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 400.048 −371
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.004 −371
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 398.044 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.146 7.233
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.824.288 −5.372
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.618.051 −6.682
  7.2 Overige effecten 206.237 1.310
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.853 0
9 Overige activa 350.921 −5.867
Totaal activa 6.809.960 −5.634
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.543.800 883
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.675.219 15.177
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.667 −5.594
  2.2 Depositofaciliteit 3.524.524 20.771
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.614 529
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 212.289 −21.939
  5.1 Overheid 135.212 −14.090
  5.2 Overige verplichtingen 77.077 −7.849
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 188.080 −1.057
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.356 −727
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.862 972
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.862 972
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 177.116 0
10 Overige passiva 216.416 536
11 Herwaarderingsrekeningen 634.891 0
12 Kapitaal en reserves 105.317 −9
Totaal passiva 6.809.960 −5.634
Annexes
26 March 2024