Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

22 Μαρτίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 649.090 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 498.189 −3.214
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.130 −489
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 269.059 −2.725
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.746 1.868
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.681 91
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.681 91
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 400.048 −371
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.004 −371
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 398.044 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.146 7.233
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.824.288 −5.372
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.618.051 −6.682
  7.2 Λοιποί τίτλοι 206.237 1.310
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.853 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 350.921 −5.867
Σύνολο ενεργητικού 6.809.960 −5.634
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.543.800 883
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.675.219 15.177
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 150.667 −5.594
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.524.524 20.771
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.614 529
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 212.289 −21.939
  5.1 Γενική κυβέρνηση 135.212 −14.090
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 77.077 −7.849
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 188.080 −1.057
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.356 −727
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.862 972
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.862 972
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 177.116 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 216.416 536
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 634.891 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 105.317 −9
Σύνολο παθητικού 6.809.960 −5.634
Annexes
26 March 2024