Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. marca 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 649 090 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 498 189 −3 214
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 130 −489
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 059 −2 725
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 746 1 868
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 681 91
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 681 91
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 400 048 −371
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 004 −371
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 398 044 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 146 7 233
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 824 288 −5 372
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 618 051 −6 682
  7.2 Ostatné cenné papiere 206 237 1 310
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 853 0
9 Ostatné aktíva 350 921 −5 867
Aktíva spolu 6 809 960 −5 634
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 543 800 883
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 675 219 15 177
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 150 667 −5 594
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 524 524 20 771
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 28 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 614 529
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 212 289 −21 939
  5.1 Verejná správa 135 212 −14 090
  5.2 Ostatné záväzky 77 077 −7 849
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 188 080 −1 057
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 356 −727
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 862 972
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 862 972
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 177 116 0
10 Ostatné záväzky 216 416 536
11 Účty precenenia 634 891 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 105 317 −9
Pasíva spolu 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024