Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.03.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 649 090 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 498 189 −3 214
  2.1 SVF debitoru parādi 229 130 −489
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 059 −2 725
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 746 1 868
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 681 91
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 681 91
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 400 048 −371
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 004 −371
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 398 044 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 146 7 233
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 824 288 −5 372
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 618 051 −6 682
  7.2 Pārējie vērtspapīri 206 237 1 310
8 Valdības parāds euro 20 853 0
9 Pārējie aktīvi 350 921 −5 867
Kopā aktīvi 6 809 960 −5 634
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 543 800 883
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 675 219 15 177
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150 667 −5 594
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 524 524 20 771
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 614 529
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 212 289 −21 939
  5.1 Saistības pret valdību 135 212 −14 090
  5.2 Pārējās saistības 77 077 −7 849
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 188 080 −1 057
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 356 −727
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 862 972
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 862 972
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 177 116 0
10 Pārējās saistības 216 416 536
11 Pārvērtēšanas konti 634 891 0
12 Kapitāls un rezerves 105 317 −9
Kopā pasīvi 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024