Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 marca 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 649.090 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 498.189 −3.214
  2.1 Należności od MFW 229.130 −489
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.059 −2.725
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.746 1.868
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.681 91
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.681 91
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 400.048 −371
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.004 −371
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 398.044 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.146 7.233
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.824.288 −5.372
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.618.051 −6.682
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 206.237 1.310
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.853 0
9 Pozostałe aktywa 350.921 −5.867
Aktywa razem 6.809.960 −5.634
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.543.800 883
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.675.219 15.177
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.667 −5.594
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.524.524 20.771
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.614 529
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 212.289 −21.939
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 135.212 −14.090
  5.2 Pozostałe zobowiązania 77.077 −7.849
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 188.080 −1.057
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.356 −727
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.862 972
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.862 972
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 177.116 0
10 Pozostałe pasywa 216.416 536
11 Różnice z wyceny 634.891 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 105.317 −9
Pasywa razem 6.809.960 −5.634
Annexes
26 March 2024