Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 mars 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 649.090 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 498.189 −3.214
  2.1 Fordringar på IMF 229.130 −489
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.059 −2.725
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.746 1.868
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.681 91
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.681 91
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 400.048 −371
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.004 −371
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 398.044 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.146 7.233
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.824.288 −5.372
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.618.051 −6.682
  7.2 Övriga värdepapper 206.237 1.310
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.853 0
9 Övriga tillgångar 350.921 −5.867
Summa tillgångar 6.809.960 −5.634
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.543.800 883
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.675.219 15.177
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.667 −5.594
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.524.524 20.771
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 28 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 35.614 529
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 212.289 −21.939
  5.1 Offentliga sektorn 135.212 −14.090
  5.2 Övriga skulder 77.077 −7.849
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 188.080 −1.057
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 16.356 −727
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.862 972
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.862 972
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 177.116 0
10 Övriga skulder 216.416 536
11 Värderegleringskonton 634.891 0
12 Kapital och reserver 105.317 −9
Summa skulder 6.809.960 −5.634
Annexes
26 March 2024