Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

15 септември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 301 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 161 −1 178
  2.1 Вземания от МВФ 231 281 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 265 880 −1 178
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 734 452
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 197 175
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 197 175
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 605 860 39
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 966 20
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 601 850 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 44 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 188 2 728
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 986 108 −16 853
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 793 209 −17 019
  7.2 Други ценни книжа 192 898 166
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 360 213 −2 707
Общо активи 7 135 734 −17 344
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 558 748 −1 779
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 813 216 −28 584
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 291 63 900
  2.2 Депозитно улеснение 3 589 893 −92 487
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 31 4
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 721 −3 765
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 316 104 17 148
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 232 050 17 898
  5.2 Други задължения 84 054 −750
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 234 231 290
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 805 −126
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 537 400
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 537 400
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 266 757 −929
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023