Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

15. septembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 301 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 161 −1 178
  2.1 Pohľadávky voči MMF 231 281 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 265 880 −1 178
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 734 452
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 197 175
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 197 175
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 605 860 39
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 966 20
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 601 850 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 44 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 188 2 728
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 986 108 −16 853
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 793 209 −17 019
  7.2 Ostatné cenné papiere 192 898 166
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 360 213 −2 707
Aktíva spolu 7 135 734 −17 344
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 558 748 −1 779
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 813 216 −28 584
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 223 291 63 900
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 589 893 −92 487
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 31 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 721 −3 765
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 316 104 17 148
  5.1 Verejná správa 232 050 17 898
  5.2 Ostatné záväzky 84 054 −750
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 234 231 290
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 805 −126
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 537 400
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 537 400
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 266 757 −929
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023