Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

15 września 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.301 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.161 −1.178
  2.1 Należności od MFW 231.281 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 265.880 −1.178
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.734 452
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.197 175
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.197 175
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 605.860 39
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.966 20
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 601.850 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 44 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.188 2.728
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.986.108 −16.853
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.793.209 −17.019
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 192.898 166
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 360.213 −2.707
Aktywa razem 7.135.734 −17.344
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.558.748 −1.779
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.813.216 −28.584
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.291 63.900
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.589.893 −92.487
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 31 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.721 −3.765
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 316.104 17.148
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 232.050 17.898
  5.2 Pozostałe zobowiązania 84.054 −750
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 234.231 290
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.805 −126
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.537 400
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.537 400
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 266.757 −929
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.135.734 −17.344
Annexes
19 September 2023