Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

15 september 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.301 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.161 −1.178
  2.1 Vorderingen op het IMF 231.281 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 265.880 −1.178
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.734 452
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.197 175
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.197 175
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 605.860 39
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.966 20
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 601.850 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 44 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.188 2.728
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.986.108 −16.853
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.793.209 −17.019
  7.2 Overige effecten 192.898 166
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 360.213 −2.707
Totaal activa 7.135.734 −17.344
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.558.748 −1.779
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.813.216 −28.584
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.291 63.900
  2.2 Depositofaciliteit 3.589.893 −92.487
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 31 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.721 −3.765
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 316.104 17.148
  5.1 Overheid 232.050 17.898
  5.2 Overige verplichtingen 84.054 −750
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 234.231 290
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.805 −126
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.537 400
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.537 400
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 266.757 −929
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.135.734 −17.344
Annexes
19 September 2023