Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

15.09.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 301 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 161 −1 178
  2.1 SVF debitoru parādi 231 281 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 265 880 −1 178
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 734 452
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 197 175
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 197 175
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 605 860 39
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 966 20
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 601 850 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 44 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 188 2 728
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 986 108 −16 853
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 793 209 −17 019
  7.2 Pārējie vērtspapīri 192 898 166
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 360 213 −2 707
Kopā aktīvi 7 135 734 −17 344
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 558 748 −1 779
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 813 216 −28 584
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223 291 63 900
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 589 893 −92 487
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 31 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 721 −3 765
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 316 104 17 148
  5.1 Saistības pret valdību 232 050 17 898
  5.2 Pārējās saistības 84 054 −750
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234 231 290
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 805 −126
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 537 400
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 537 400
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 266 757 −929
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023