Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

15 september 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.301 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.161 −1.178
  2.1 Fordringar på IMF 231.281 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 265.880 −1.178
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.734 452
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.197 175
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.197 175
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 605.860 39
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.966 20
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 601.850 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 44 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.188 2.728
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.986.108 −16.853
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.793.209 −17.019
  7.2 Övriga värdepapper 192.898 166
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 360.213 −2.707
Summa tillgångar 7.135.734 −17.344
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.558.748 −1.779
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.813.216 −28.584
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.291 63.900
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.589.893 −92.487
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 31 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.721 −3.765
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 316.104 17.148
  5.1 Offentliga sektorn 232.050 17.898
  5.2 Övriga skulder 84.054 −750
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 234.231 290
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.805 −126
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.537 400
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.537 400
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 266.757 −929
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 7.135.734 −17.344
Annexes
19 September 2023