Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 септември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 300 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 498 339 −341
  2.1 Вземания от МВФ 231 281 −14
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 059 −327
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 282 133
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 022 −62
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 022 −62
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 605 821 −3 120
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 946 −3 090
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 601 850 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 25 −30
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 24 460 −6 637
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 002 960 1 073
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 810 228 710
  7.2 Други ценни книжа 192 732 363
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 362 920 −6 215
Общо активи 7 153 078 −15 169
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 560 527 −1 773
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 841 799 20 659
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 159 391 −4 238
  2.2 Депозитно улеснение 3 682 380 24 896
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 486 243
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 298 956 −12 977
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 214 151 −6 665
  5.2 Други задължения 84 804 −6 311
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 233 941 −8 429
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 931 −330
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 137 −1 192
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 137 −1 192
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 267 686 −11 369
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023