Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

08.09.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 300 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 498 339 −341
  2.1 SVF debitoru parādi 231 281 −14
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 059 −327
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 282 133
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 022 −62
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 022 −62
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 605 821 −3 120
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 946 −3 090
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 601 850 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25 −30
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 24 460 −6 637
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 002 960 1 073
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 810 228 710
  7.2 Pārējie vērtspapīri 192 732 363
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 362 920 −6 215
Kopā aktīvi 7 153 078 −15 169
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 560 527 −1 773
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 841 799 20 659
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 159 391 −4 238
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 682 380 24 896
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 486 243
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 298 956 −12 977
  5.1 Saistības pret valdību 214 151 −6 665
  5.2 Pārējās saistības 84 804 −6 311
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 233 941 −8 429
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 931 −330
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 137 −1 192
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 137 −1 192
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 267 686 −11 369
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023