Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 september 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.300 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 498.339 −341
  2.1 Vorderingen op het IMF 231.281 −14
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.059 −327
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.282 133
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.022 −62
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.022 −62
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 605.821 −3.120
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.946 −3.090
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 601.850 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25 −30
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 24.460 −6.637
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.002.960 1.073
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.810.228 710
  7.2 Overige effecten 192.732 363
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 362.920 −6.215
Totaal activa 7.153.078 −15.169
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.560.527 −1.773
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.841.799 20.659
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 159.391 −4.238
  2.2 Depositofaciliteit 3.682.380 24.896
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.486 243
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 298.956 −12.977
  5.1 Overheid 214.151 −6.665
  5.2 Overige verplichtingen 84.804 −6.311
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 233.941 −8.429
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.931 −330
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.137 −1.192
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.137 −1.192
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 267.686 −11.369
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.153.078 −15.169
Annexes
12 September 2023