Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

8 Σεπτεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 609.300 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 498.339 −341
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 231.281 −14
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.059 −327
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.282 133
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.022 −62
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.022 −62
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 605.821 −3.120
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.946 −3.090
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 601.850 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 25 −30
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.460 −6.637
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.002.960 1.073
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.810.228 710
  7.2 Λοιποί τίτλοι 192.732 363
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.973 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 362.920 −6.215
Σύνολο ενεργητικού 7.153.078 −15.169
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.560.527 −1.773
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.841.799 20.659
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 159.391 −4.238
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.682.380 24.896
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.486 243
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 298.956 −12.977
  5.1 Γενική κυβέρνηση 214.151 −6.665
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 84.804 −6.311
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 233.941 −8.429
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.931 −330
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.137 −1.192
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.137 −1.192
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.413 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 267.686 −11.369
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 596.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 7.153.078 −15.169
Annexes
12 September 2023