Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

8 września 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.300 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 498.339 −341
  2.1 Należności od MFW 231.281 −14
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.059 −327
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.282 133
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.022 −62
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.022 −62
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 605.821 −3.120
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.946 −3.090
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 601.850 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 25 −30
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.460 −6.637
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.002.960 1.073
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.810.228 710
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 192.732 363
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 362.920 −6.215
Aktywa razem 7.153.078 −15.169
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.560.527 −1.773
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.841.799 20.659
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 159.391 −4.238
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.682.380 24.896
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.486 243
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 298.956 −12.977
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 214.151 −6.665
  5.2 Pozostałe zobowiązania 84.804 −6.311
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 233.941 −8.429
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.931 −330
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.137 −1.192
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.137 −1.192
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 267.686 −11.369
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.153.078 −15.169
Annexes
12 September 2023