Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

8. septembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 300 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 498 339 −341
  2.1 Pohľadávky voči MMF 231 281 −14
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 059 −327
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 282 133
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 022 −62
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 022 −62
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 605 821 −3 120
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 946 −3 090
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 601 850 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 25 −30
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 460 −6 637
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 002 960 1 073
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 810 228 710
  7.2 Ostatné cenné papiere 192 732 363
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 362 920 −6 215
Aktíva spolu 7 153 078 −15 169
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 560 527 −1 773
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 841 799 20 659
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 159 391 −4 238
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 682 380 24 896
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 28 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 486 243
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 298 956 −12 977
  5.1 Verejná správa 214 151 −6 665
  5.2 Ostatné záväzky 84 804 −6 311
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 233 941 −8 429
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 931 −330
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 137 −1 192
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 137 −1 192
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 267 686 −11 369
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023