Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

25 август 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 300 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 938 −742
  2.1 Вземания от МВФ 229 982 13
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 956 −755
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 921 288
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 254 −45
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 254 −45
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 606 350 417
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 891 739
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 600 434 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 25 −322
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 273 −1 903
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 999 808 535
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 808 251 −512
  7.2 Други ценни книжа 191 558 1 048
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 364 037 3 235
Общо активи 7 154 855 1 785
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 563 075 −3 877
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 815 759 3 203
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 148 629 −853
  2.2 Депозитно улеснение 3 667 104 4 057
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 35 110 1 434
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 313 608 8 150
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 227 769 8 817
  5.2 Други задължения 85 839 −666
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 238 941 −6 931
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 543 240
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 497 −775
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 497 −775
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 272 707 340
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 241 0
Общо пасиви 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023