Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

25. augusta 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 300 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 938 −742
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 982 13
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 956 −755
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 921 288
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 254 −45
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 254 −45
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 606 350 417
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 891 739
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 600 434 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 25 −322
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 273 −1 903
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 999 808 535
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 808 251 −512
  7.2 Ostatné cenné papiere 191 558 1 048
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 364 037 3 235
Aktíva spolu 7 154 855 1 785
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 563 075 −3 877
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 815 759 3 203
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 148 629 −853
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 667 104 4 057
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 110 1 434
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 313 608 8 150
  5.1 Verejná správa 227 769 8 817
  5.2 Ostatné záväzky 85 839 −666
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 238 941 −6 931
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 543 240
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 497 −775
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 497 −775
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 272 707 340
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 0
Pasíva spolu 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023