Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

25 sierpnia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.300 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.938 −742
  2.1 Należności od MFW 229.982 13
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.956 −755
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.921 288
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.254 −45
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.254 −45
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 606.350 417
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.891 739
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 600.434 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 25 −322
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.273 −1.903
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.999.808 535
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.808.251 −512
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 191.558 1.048
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 364.037 3.235
Aktywa razem 7.154.855 1.785
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.563.075 −3.877
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.815.759 3.203
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 148.629 −853
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.667.104 4.057
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.110 1.434
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 313.608 8.150
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 227.769 8.817
  5.2 Pozostałe zobowiązania 85.839 −666
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 238.941 −6.931
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.543 240
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.497 −775
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.497 −775
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 272.707 340
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 0
Pasywa razem 7.154.855 1.785
Annexes
29 August 2023