Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

25 augusti 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.300 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.938 −742
  2.1 Fordringar på IMF 229.982 13
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.956 −755
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.921 288
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.254 −45
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.254 −45
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 606.350 417
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.891 739
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 600.434 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 25 −322
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.273 −1.903
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.999.808 535
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.808.251 −512
  7.2 Övriga värdepapper 191.558 1.048
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 364.037 3.235
Summa tillgångar 7.154.855 1.785
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.563.075 −3.877
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.815.759 3.203
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 148.629 −853
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.667.104 4.057
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 35.110 1.434
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 313.608 8.150
  5.1 Offentliga sektorn 227.769 8.817
  5.2 Övriga skulder 85.839 −666
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 238.941 −6.931
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.543 240
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.497 −775
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.497 −775
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 272.707 340
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.241 0
Summa skulder 7.154.855 1.785
Annexes
29 August 2023