Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

25 augustus 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.300 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.938 −742
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.982 13
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.956 −755
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.921 288
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.254 −45
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.254 −45
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 606.350 417
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.891 739
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 600.434 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25 −322
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 28.273 −1.903
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.999.808 535
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.808.251 −512
  7.2 Overige effecten 191.558 1.048
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 364.037 3.235
Totaal activa 7.154.855 1.785
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.563.075 −3.877
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.815.759 3.203
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 148.629 −853
  2.2 Depositofaciliteit 3.667.104 4.057
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.110 1.434
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 313.608 8.150
  5.1 Overheid 227.769 8.817
  5.2 Overige verplichtingen 85.839 −666
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 238.941 −6.931
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.543 240
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.497 −775
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.497 −775
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 272.707 340
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.241 0
Totaal passiva 7.154.855 1.785
Annexes
29 August 2023