Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

25.08.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 300 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 938 −742
  2.1 SVF debitoru parādi 229 982 13
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 956 −755
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 921 288
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 254 −45
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 254 −45
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 606 350 417
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 891 739
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 600 434 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25 −322
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 273 −1 903
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 999 808 535
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 808 251 −512
  7.2 Pārējie vērtspapīri 191 558 1 048
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 364 037 3 235
Kopā aktīvi 7 154 855 1 785
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 563 075 −3 877
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 815 759 3 203
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 148 629 −853
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 667 104 4 057
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 110 1 434
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 313 608 8 150
  5.1 Saistības pret valdību 227 769 8 817
  5.2 Pārējās saistības 85 839 −666
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 238 941 −6 931
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 543 240
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 497 −775
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 497 −775
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 272 707 340
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 241 0
Kopā pasīvi 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023