Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

28 юли 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 299 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 808 1 254
  2.1 Вземания от МВФ 228 990 42
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 818 1 211
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 855 −1 468
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 214 −19
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 214 −19
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 611 713 3 649
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 036 1 011
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 600 434 2 449
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 244 189
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 863 −4 343
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 027 173 −4 368
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 837 338 −4 446
  7.2 Други ценни книжа 189 835 78
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 361 398 7 704
Общо активи 7 189 296 2 408
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 568 993 1 306
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 770 205 −21 120
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 110 27 771
  2.2 Депозитно улеснение 3 585 068 −48 891
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 32 811 −1 112
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 370 473 23 662
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 281 568 20 727
  5.2 Други задължения 88 906 2 935
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 255 915 −1 230
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 797 261
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 397 −2 290
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 397 −2 290
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 277 089 2 932
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 241 0
Общо пасиви 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023