Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

28.07.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 299 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 808 1 254
  2.1 SVF debitoru parādi 228 990 42
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 818 1 211
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 855 −1 468
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 214 −19
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 214 −19
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 611 713 3 649
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 036 1 011
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 600 434 2 449
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 244 189
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 863 −4 343
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 027 173 −4 368
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 837 338 −4 446
  7.2 Pārējie vērtspapīri 189 835 78
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 361 398 7 704
Kopā aktīvi 7 189 296 2 408
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 568 993 1 306
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 770 205 −21 120
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185 110 27 771
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 585 068 −48 891
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 811 −1 112
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 370 473 23 662
  5.1 Saistības pret valdību 281 568 20 727
  5.2 Pārējās saistības 88 906 2 935
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 255 915 −1 230
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 797 261
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 397 −2 290
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 397 −2 290
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 277 089 2 932
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 241 0
Kopā pasīvi 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023