Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

28 juli 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.299 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.808 1.254
  2.1 Fordringar på IMF 228.990 42
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.818 1.211
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 12.855 −1.468
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.214 −19
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.214 −19
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 611.713 3.649
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.036 1.011
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 600.434 2.449
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 244 189
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.863 −4.343
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.027.173 −4.368
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.837.338 −4.446
  7.2 Övriga värdepapper 189.835 78
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 361.398 7.704
Summa tillgångar 7.189.296 2.408
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.568.993 1.306
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.770.205 −21.120
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.110 27.771
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.585.068 −48.891
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.811 −1.112
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 370.473 23.662
  5.1 Offentliga sektorn 281.568 20.727
  5.2 Övriga skulder 88.906 2.935
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 255.915 −1.230
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.797 261
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.397 −2.290
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.397 −2.290
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 277.089 2.932
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.241 0
Summa skulder 7.189.296 2.408
Annexes
1 August 2023