Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

28 juli 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.299 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.808 1.254
  2.1 Vorderingen op het IMF 228.990 42
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 268.818 1.211
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.855 −1.468
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.214 −19
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.214 −19
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 611.713 3.649
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.036 1.011
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 600.434 2.449
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 244 189
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 33.863 −4.343
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.027.173 −4.368
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.837.338 −4.446
  7.2 Overige effecten 189.835 78
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 361.398 7.704
Totaal activa 7.189.296 2.408
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.568.993 1.306
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.770.205 −21.120
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.110 27.771
  2.2 Depositofaciliteit 3.585.068 −48.891
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.811 −1.112
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 370.473 23.662
  5.1 Overheid 281.568 20.727
  5.2 Overige verplichtingen 88.906 2.935
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 255.915 −1.230
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.797 261
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.397 −2.290
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.397 −2.290
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 277.089 2.932
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.241 0
Totaal passiva 7.189.296 2.408
Annexes
1 August 2023