Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

28 lipca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.299 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.808 1.254
  2.1 Należności od MFW 228.990 42
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.818 1.211
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.855 −1.468
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.214 −19
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.214 −19
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 611.713 3.649
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.036 1.011
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 600.434 2.449
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 244 189
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.863 −4.343
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.027.173 −4.368
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.837.338 −4.446
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 189.835 78
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 361.398 7.704
Aktywa razem 7.189.296 2.408
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.568.993 1.306
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.770.205 −21.120
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 185.110 27.771
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.585.068 −48.891
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.811 −1.112
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 370.473 23.662
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 281.568 20.727
  5.2 Pozostałe zobowiązania 88.906 2.935
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 255.915 −1.230
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.797 261
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.397 −2.290
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.397 −2.290
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 277.089 2.932
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 0
Pasywa razem 7.189.296 2.408
Annexes
1 August 2023