Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

28. júla 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 299 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 808 1 254
  2.1 Pohľadávky voči MMF 228 990 42
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 818 1 211
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 855 −1 468
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 214 −19
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 214 −19
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 611 713 3 649
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 036 1 011
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 600 434 2 449
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 244 189
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 863 −4 343
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 027 173 −4 368
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 837 338 −4 446
  7.2 Ostatné cenné papiere 189 835 78
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 361 398 7 704
Aktíva spolu 7 189 296 2 408
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 568 993 1 306
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 770 205 −21 120
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 185 110 27 771
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 585 068 −48 891
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 811 −1 112
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 370 473 23 662
  5.1 Verejná správa 281 568 20 727
  5.2 Ostatné záväzky 88 906 2 935
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 255 915 −1 230
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 797 261
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 397 −2 290
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 397 −2 290
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 277 089 2 932
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 0
Pasíva spolu 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023