Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

19 май 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 632 875 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 500 596 1 550
  2.1 Вземания от МВФ 230 406 55
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 270 191 1 495
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 655 −795
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 923 33
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 923 33
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 101 858 83
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 410 83
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 100 448 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 38 240 1 069
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 076 772 −4 594
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 895 189 −4 941
  7.2 Други ценни книжа 181 583 347
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 484 0
9 Други активи 331 715 4 261
Общо активи 7 730 118 1 609
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 562 238 54
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 280 761 −21 984
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 156 299 −14 920
  2.2 Депозитно улеснение 4 124 152 −7 073
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 311 9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 40 790 1 337
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 375 364 22 937
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 289 929 24 829
  5.2 Други задължения 85 435 −1 892
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 252 368 −3 351
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 379 79
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 995 1 872
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 995 1 872
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 263 0
10 Други задължения 277 564 606
11 Сметки за преоценка 622 156 0
12 Капитал и резерви 120 241 59
Общо пасиви 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023