Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

19.05.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 632 875 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 500 596 1 550
  2.1 SVF debitoru parādi 230 406 55
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 270 191 1 495
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 655 −795
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 923 33
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 923 33
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 101 858 83
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 410 83
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 100 448 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 240 1 069
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 076 772 −4 594
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 895 189 −4 941
  7.2 Pārējie vērtspapīri 181 583 347
8 Valdības parāds euro 21 484 0
9 Pārējie aktīvi 331 715 4 261
Kopā aktīvi 7 730 118 1 609
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 562 238 54
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 280 761 −21 984
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 156 299 −14 920
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 124 152 −7 073
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 311 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 40 790 1 337
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 375 364 22 937
  5.1 Saistības pret valdību 289 929 24 829
  5.2 Pārējās saistības 85 435 −1 892
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 252 368 −3 351
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 379 79
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 995 1 872
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 995 1 872
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 263 0
10 Pārējās saistības 277 564 606
11 Pārvērtēšanas konti 622 156 0
12 Kapitāls un rezerves 120 241 59
Kopā pasīvi 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023