Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

19 maj 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 632.875 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 500.596 1.550
  2.1 Fordringar på IMF 230.406 55
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 270.191 1.495
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.655 −795
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.923 33
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.923 33
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.101.858 83
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.410 83
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.100.448 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.240 1.069
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.076.772 −4.594
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.895.189 −4.941
  7.2 Övriga värdepapper 181.583 347
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.484 0
9 Övriga tillgångar 331.715 4.261
Summa tillgångar 7.730.118 1.609
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.562.238 54
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.280.761 −21.984
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 156.299 −14.920
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.124.152 −7.073
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 311 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 40.790 1.337
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 375.364 22.937
  5.1 Offentliga sektorn 289.929 24.829
  5.2 Övriga skulder 85.435 −1.892
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 252.368 −3.351
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.379 79
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.995 1.872
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.995 1.872
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.263 0
10 Övriga skulder 277.564 606
11 Värderegleringskonton 622.156 0
12 Kapital och reserver 120.241 59
Summa skulder 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023