Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

19 Μαΐου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 632.875 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 500.596 1.550
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.406 55
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 270.191 1.495
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.655 −795
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.923 33
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.923 33
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.101.858 83
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.410 83
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.100.448 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 38.240 1.069
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.076.772 −4.594
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.895.189 −4.941
  7.2 Λοιποί τίτλοι 181.583 347
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.484 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 331.715 4.261
Σύνολο ενεργητικού 7.730.118 1.609
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.562.238 54
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.280.761 −21.984
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 156.299 −14.920
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.124.152 −7.073
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 311 9
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.790 1.337
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 375.364 22.937
  5.1 Γενική κυβέρνηση 289.929 24.829
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 85.435 −1.892
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 252.368 −3.351
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.379 79
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.995 1.872
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.995 1.872
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.263 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 277.564 606
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 622.156 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.241 59
Σύνολο παθητικού 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023