Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

19 mei 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 632.875 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 500.596 1.550
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.406 55
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 270.191 1.495
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.655 −795
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.923 33
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.923 33
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.101.858 83
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.410 83
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.100.448 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 38.240 1.069
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.076.772 −4.594
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.895.189 −4.941
  7.2 Overige effecten 181.583 347
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.484 0
9 Overige activa 331.715 4.261
Totaal activa 7.730.118 1.609
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.562.238 54
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.280.761 −21.984
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 156.299 −14.920
  2.2 Depositofaciliteit 4.124.152 −7.073
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 311 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.790 1.337
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 375.364 22.937
  5.1 Overheid 289.929 24.829
  5.2 Overige verplichtingen 85.435 −1.892
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 252.368 −3.351
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.379 79
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.995 1.872
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.995 1.872
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.263 0
10 Overige passiva 277.564 606
11 Herwaarderingsrekeningen 622.156 0
12 Kapitaal en reserves 120.241 59
Totaal passiva 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023