Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

19. mája 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 632 875 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 500 596 1 550
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 406 55
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 270 191 1 495
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 655 −795
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 923 33
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 923 33
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 101 858 83
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 410 83
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 100 448 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 240 1 069
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 076 772 −4 594
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 895 189 −4 941
  7.2 Ostatné cenné papiere 181 583 347
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 484 0
9 Ostatné aktíva 331 715 4 261
Aktíva spolu 7 730 118 1 609
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 562 238 54
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 280 761 −21 984
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 156 299 −14 920
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 124 152 −7 073
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 311 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 790 1 337
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 375 364 22 937
  5.1 Verejná správa 289 929 24 829
  5.2 Ostatné záväzky 85 435 −1 892
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 252 368 −3 351
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 379 79
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 995 1 872
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 995 1 872
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 263 0
10 Ostatné záväzky 277 564 606
11 Účty precenenia 622 156 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 59
Pasíva spolu 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023