Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 март 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 981 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 508 684 963
  2.1 Вземания от МВФ 230 451 −51
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 278 234 1 014
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 040 −719
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 962 980
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 962 980
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 221 966 39
  5.1 Основни операции по рефинансиране 974 −3
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 220 935 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 57 42
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 45 306 5 134
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 106 337 −2 315
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 928 183 −1 920
  7.2 Други ценни книжа 178 154 −394
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 0
9 Други активи 311 104 −19
Общо активи 7 835 921 4 061
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 313 −1 156
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 223 688 47 744
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 174 908 −59 984
  2.2 Депозитно улеснение 4 047 506 107 711
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 273 16
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 037 3 459
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 510 012 −60 480
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 417 958 −7 454
  5.2 Други задължения 92 054 −53 026
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 316 509 11 504
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 926 494
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 279 −74
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 279 −74
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 286 898 2 558
11 Сметки за преоценка 589 140 0
12 Капитал и резерви 120 759 13
Общо пасиви 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023