Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. marca 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 981 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 508 684 963
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 451 −51
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 278 234 1 014
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 040 −719
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 962 980
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 962 980
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 221 966 39
  5.1 Hlavné refinančné operácie 974 −3
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 220 935 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 57 42
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 306 5 134
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 106 337 −2 315
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 928 183 −1 920
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 154 −394
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 0
9 Ostatné aktíva 311 104 −19
Aktíva spolu 7 835 921 4 061
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 313 −1 156
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 223 688 47 744
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 174 908 −59 984
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 047 506 107 711
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 273 16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 037 3 459
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 510 012 −60 480
  5.1 Verejná správa 417 958 −7 454
  5.2 Ostatné záväzky 92 054 −53 026
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 316 509 11 504
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 926 494
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 279 −74
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 279 −74
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 286 898 2 558
11 Účty precenenia 589 140 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 759 13
Pasíva spolu 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023