Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 marca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.981 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 508.684 963
  2.1 Należności od MFW 230.451 −51
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 278.234 1.014
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.040 −719
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.962 980
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.962 980
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.221.966 39
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 974 −3
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.220.935 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 57 42
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.306 5.134
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.106.337 −2.315
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.928.183 −1.920
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.154 −394
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 0
9 Pozostałe aktywa 311.104 −19
Aktywa razem 7.835.921 4.061
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.313 −1.156
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.223.688 47.744
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 174.908 −59.984
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.047.506 107.711
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.273 16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.037 3.459
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 510.012 −60.480
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 417.958 −7.454
  5.2 Pozostałe zobowiązania 92.054 −53.026
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 316.509 11.504
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.926 494
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.279 −74
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.279 −74
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 286.898 2.558
11 Różnice z wyceny 589.140 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.759 13
Pasywa razem 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023