Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 maart 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.981 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 508.684 963
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.451 −51
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 278.234 1.014
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.040 −719
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.962 980
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.962 980
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.221.966 39
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 974 −3
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.220.935 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 57 42
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 45.306 5.134
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.106.337 −2.315
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.928.183 −1.920
  7.2 Overige effecten 178.154 −394
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 0
9 Overige activa 311.104 −19
Totaal activa 7.835.921 4.061
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.313 −1.156
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.223.688 47.744
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 174.908 −59.984
  2.2 Depositofaciliteit 4.047.506 107.711
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.273 16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.037 3.459
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 510.012 −60.480
  5.1 Overheid 417.958 −7.454
  5.2 Overige verplichtingen 92.054 −53.026
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 316.509 11.504
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.926 494
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.279 −74
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.279 −74
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 286.898 2.558
11 Herwaarderingsrekeningen 589.140 0
12 Kapitaal en reserves 120.759 13
Totaal passiva 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023