Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Μαρτίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.981 −2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 508.684 963
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.451 −51
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 278.234 1.014
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.040 −719
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.962 980
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.962 980
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.221.966 39
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 974 −3
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.220.935 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 57 42
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 45.306 5.134
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.106.337 −2.315
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.928.183 −1.920
  7.2 Λοιποί τίτλοι 178.154 −394
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.539 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.104 −19
Σύνολο ενεργητικού 7.835.921 4.061
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.553.313 −1.156
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.223.688 47.744
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 174.908 −59.984
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.047.506 107.711
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.273 16
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.037 3.459
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 510.012 −60.480
  5.1 Γενική κυβέρνηση 417.958 −7.454
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 92.054 −53.026
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 316.509 11.504
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.926 494
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.279 −74
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.279 −74
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 182.361 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 286.898 2.558
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 589.140 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.759 13
Σύνολο παθητικού 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023