Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 mars 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.981 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 508.684 963
  2.1 Fordringar på IMF 230.451 −51
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 278.234 1.014
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.040 −719
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.962 980
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.962 980
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.221.966 39
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 974 −3
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.220.935 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 57 42
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.306 5.134
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.106.337 −2.315
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.928.183 −1.920
  7.2 Övriga värdepapper 178.154 −394
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 0
9 Övriga tillgångar 311.104 −19
Summa tillgångar 7.835.921 4.061
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.313 −1.156
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.223.688 47.744
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 174.908 −59.984
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.047.506 107.711
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.273 16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 37.037 3.459
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 510.012 −60.480
  5.1 Offentliga sektorn 417.958 −7.454
  5.2 Övriga skulder 92.054 −53.026
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 316.509 11.504
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.926 494
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.279 −74
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.279 −74
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 286.898 2.558
11 Värderegleringskonton 589.140 0
12 Kapital och reserver 120.759 13
Summa skulder 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023