Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.03.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 981 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 508 684 963
  2.1 SVF debitoru parādi 230 451 −51
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 278 234 1 014
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 040 −719
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 962 980
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 962 980
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 221 966 39
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 974 −3
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 220 935 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 57 42
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 45 306 5 134
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 106 337 −2 315
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 928 183 −1 920
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 154 −394
8 Valdības parāds euro 21 539 0
9 Pārējie aktīvi 311 104 −19
Kopā aktīvi 7 835 921 4 061
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 313 −1 156
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 223 688 47 744
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 174 908 −59 984
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 047 506 107 711
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 273 16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 037 3 459
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 510 012 −60 480
  5.1 Saistības pret valdību 417 958 −7 454
  5.2 Pārējās saistības 92 054 −53 026
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 316 509 11 504
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 926 494
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 279 −74
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 279 −74
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 286 898 2 558
11 Pārvērtēšanas konti 589 140 0
12 Kapitāls un rezerves 120 759 13
Kopā pasīvi 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023