Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 февруари 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 593 003 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 511 138 −8 324
  2.1 Вземания от МВФ 230 049 178
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 281 090 −8 502
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 908 −1 565
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 012 −109
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 012 −109
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 258 759 −434
  5.1 Основни операции по рефинансиране 784 −457
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 257 951 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 24 22
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 25 848 −2 772
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 116 595 −6 805
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 940 606 −4 541
  7.2 Други ценни книжа 175 989 −2 264
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 −50
9 Други активи 319 561 1 434
Общо активи 7 875 365 −18 627
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 557 591 −1 405
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 282 811 13 864
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 202 230 26 280
  2.2 Депозитно улеснение 4 079 293 −12 429
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 287 13
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 39 236 286
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 454 270 −43 449
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 353 427 −44 712
  5.2 Други задължения 100 842 1 263
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 339 046 10 792
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 962 −353
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 827 −160
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 827 −160
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 298 726 1 359
11 Сметки за преоценка 589 138 439
12 Капитал и резерви 116 397 0
Общо пасиви 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023