Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 februari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 593.003 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 511.138 −8.324
  2.1 Fordringar på IMF 230.049 178
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 281.090 −8.502
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 16.908 −1.565
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.012 −109
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.012 −109
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.258.759 −434
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 784 −457
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.257.951 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 24 22
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.848 −2.772
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.116.595 −6.805
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.940.606 −4.541
  7.2 Övriga värdepapper 175.989 −2.264
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 −50
9 Övriga tillgångar 319.561 1.434
Summa tillgångar 7.875.365 −18.627
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.557.591 −1.405
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.282.811 13.864
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 202.230 26.280
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.079.293 −12.429
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.287 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 39.236 286
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 454.270 −43.449
  5.1 Offentliga sektorn 353.427 −44.712
  5.2 Övriga skulder 100.842 1.263
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 339.046 10.792
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.962 −353
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.827 −160
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.827 −160
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 298.726 1.359
11 Värderegleringskonton 589.138 439
12 Kapital och reserver 116.397 0
Summa skulder 7.875.365 −18.627
Annexes
7 February 2023